Zařízení sociální služby následné péče přijímá pacienty na základě doporučení odborného lékaře, který ho propouští z příslušného oddělení nemocnice.
 
Následná péče disponuje lůžkovou, léčebnou a rehabilitační péčí, jež je věnována dlouhodobě nemocným pacientům, kteří mohou strádat nejen fyzicky, ale i po psychické stránce. Z velké části se jedná o klienty seniorského věku, ale určitou skupinu tvoří i chronicky nemocní středního a mladšího věku.
senior s chodítkem
 
HLAVNÍ CÍLE NÁSLEDNÉ PÉČE
 
·                    Zmírnění, zpomalení, nebo zastavení projevů původního onemocnění, což je dosahováno
      užitím vhodné farmakoterapie vedené na základě diagnóz dodaných z předchozích léčebných  
zařízení
·                    Pohybová (rehabilitační) terapie,která se zaměřuje na individuální potřeby jednotlivců
·                    Nácvik soběstačnosti(zvládnutí základní osobní hygieny, vstávání a uléhání na lůžko, 
samostatnost při jídle
·                    Komunikace s pacienty – zajišťuje ji nejenom zdravotnický personál, ale i zdravotně sociální
pracovník. Jeho úkolem je řešit s klientem nejenom jeho zdravotní problém, ale pokud to situace vyžaduje, i problémy tíživých životních situací. Tento pracovník také podporuje aktivní účast klienta a jeho rodiny na rozhodování o dalších možnostech péče po jeho případném propuštění.
·                    Paliativní péče – U nevyléčitelně nemocných pacientů zajistit důstojný a klidný zbytek života
včasným a pravidelným podáváním vhodných tišících prostředků, tak aby netrpěl jak fyzicky, tak psychicky. To vše za účasti členů rodiny
žilní přístup
 
Zařízení sociální služby následné péče je důležitým článkem zdravotnického sytému v České republice, který zasluhuje pozornost, jak veřejnosti, tak zejména v oblasti finanční politiky, protože
právě v této oblasti je financí třeba. Ať už se jedná o rekonstrukce budov, nebo zvyšování počtu lůžek, či zkvalitnění samotné péče o pacienty. Na to je třeba myslet. Jde přece o zdraví nás všech!